X.C.COMPUTER เอ็กซ์.ซี.คอมพิวเตอร์

ชำระเงินผ่านธนาคาร หรือตู้ ATM หรือ ผ่านทางระบบออนไลน์ของธนาคาร ช่องทาง Mobile bangking ไม่มีค่าบริการในการโอน ซึ่งเราสามารถยืนยันการชำระเงินของคุณได้ แล้วอัฟโหลดหลักฐานมาทางเว็ปไซต์ ตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ แล้วกดไปที่ปุ่มจ่ายเงิน
2. กรอกข้อมูลในการติดต่อและวันเวลาทีโอนเงิน เลือกบัญที่โอน และ อัฟโหลดหลักฐาน

ไปที่หน้าจ่ายเงิน